ผู้บริหารจังหวัดอุดรธานี

นายเสนีย์  จิตตเกษม

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

 

 

นายสุทธินันท์  บุญมี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (1)

 

 

นายณรงค์  พลละเอียด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (2)

 

 

นายกอบเกียรติ  กาญจนะ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (3)

ร้องเรียน-ร้องทุกข์
แจ้งเบาะแส
ติดตามเรื่อง