โทรศัพท์สายด่วน

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/tel-2.png

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

 

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด

โทร. 191

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

แจ้งอัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน

โทร. 199

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท

โทร. 1146

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว

โทร. 1155

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์

โทร. 1192

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

กองปราบปราม

โทร. 1195

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ

โทร. 1196

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ

โทร. 1199

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

โทร. 1374

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี

โทร. 1650

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร. 1784

 

 

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/tel-2.png

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน/กู้ชีพ/กู้ภัย

 

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ศูนย์ประชาบดี

โทร. 1300

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม

โทร 1356

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล

โทร 1554

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

หน่วยแพทย์กู้ชีพกรุงเทพมหานคร

โทร 1555

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

โทร 1646

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี

โทร 1650

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

โทร 1669

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

โทร 1691

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

โทร 1860

 

 

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/tel-2.png

สายด่วนสำหรับบริการทางการแพทย์

 

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์

โทร. 1165

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

สายด่วนกรมสุขภาพจิต

โทร 1323

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โทร 1330

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

โทร 1367

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

สายด่วนองค์การอาหารและยา

โทร 1556

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

โทร 1665

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

โทร 1666

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

สายด่วนมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์

โทร 1668

 

 

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/tel-2.png

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับสาธารณูปโภค

 

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โทร. 1129

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

การไฟฟ้านครหลวง

โทร 1130

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

การประปานครหลวง

โทร 1125

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

การประปาส่วนภูมิภาค

โทร 1662

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ชลประทานบริการประชาชน

โทร 1460

 

 

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/tel-2.png

สายด่วนสำหรับติดต่อหน่วยงานราชการ

 

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

โทร. 192

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โทร 1102

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

โทร 1111

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

กรมศุลกากร

โทร 1164

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

โทร 1166

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

โทร 1171

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

โทร 1182

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

สายด่วนประกันภัย

โทร 1186

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โทร 1330

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

สายด่วนศาลปกครอง

โทร 1355

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

โทร 1361

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โทร 1362

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

กรมการค้าต่างประเทศ

โทร 1385

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

กรมชลประทาน

โทร 1460

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

สำนักงานประกันสังคม

โทร 1506

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

สำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง

โทร 1548

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ศูนย์ดำรงธรรม

โทร 1567

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

กระทรวงศึกษาธิการ

โทร 1579

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

กระทรวงพลังงาน

โทร 1649

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โทร 1672

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา

โทร 1676

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

โทร 1694

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

กระทรวงการคลัง

โทร 1689

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน

โทร 1695

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

กรมสรรพสามิต

โทร 1713

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

กระทรวงวัฒนธรรม

โทร 1765

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โทร 1767

 

 

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/tel-2.png

สายด่วนสำหรับติดต่อธนาคาร/สถาบันการเงิน

 

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

สอบถามข้อมูลอายัดบัตร ATM - บัตรเครดิต

โทร. 1188

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ธนาคารออมสิน

โทร 1115

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

โทร 1357

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ธนาคารกรุงเทพ

โทร 1333

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ธนาคารกรุงไทย

โทร 1551

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

โทร 1572

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ธนาคารทหารไทย

โทร 1558

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ธนาคารซิตี้แบงก์

โทร 1588

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย)

โทร 1595

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ธนาคารธนชาต

โทร 1770

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ธนาคารไทยธนาคาร

โทร 0-2626-7777

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ธนาคารไทยพาณิชย์

โทร 0-2777-7777

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

โทร 0-2645-9000

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

โทร 0-2285-1555

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ธนาคารนครหลวงไทย

โทร 0-2828-8000

 

 

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/tel-2.png

สายด่วนสำหรับสอบถามการขนส่ง

 

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ตำรวจทางหลวง

โทร.1193

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร

โทร 1197

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

กรมเจ้าท่า

โทร 1199

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

โทร 1384

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

บริษัท ขนส่ง จำกัด

โทร 1490

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน

โทร 1543

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

โทร 1543

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

กรมการขนส่งทางบก

โทร 1584

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง

โทร 1586

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

การรถไฟแห่งประเทศไทย

โทร 1690

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด

โทร 1126

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด

โทร 1318

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

โทร 1566

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด

โทร 1771

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

สหกรณ์แท็กซี่สยาม 

โทร 1661

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

TAXI-RADIO

โทร 1681

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

โทร 0-2131-5700 
ต่อ 1301

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โทร 0-2132-9950 

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

โทร 0-2269-319, 
0-2269-3199

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

กรมการบินพลเรือน

โทร 0-2286-0506, 
0-2286-0594

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

การรถไฟแห่งประเทศไทย

โทร 0-2537-9198

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

โทร 0-2938-3666

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

โทร 08-1821-3424

 

 

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/tel-2.png

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามบริการโทรคมนาคม

 

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

TOT

โทร. 1100

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

AIS

โทร 1175

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

TRUE

โทร 1331

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

DTAC

โทร 1678

 

 

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/tel-2.png

สายด่วนสำหรับค้นหาเบอร์โทรศัพท์

 

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์

โทร. 1113

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์  TOT

โทร 1133

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง 

โทร 1188

 

 

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/tel-2.png

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ

 

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

สอบถามเวลามาตรฐานประเทศไทย

โทร 181

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

โทร 1545

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

สถานีวิทยุ จส.100

โทร 1137

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

สถานีวิทยุ สวพ.91

โทร 1644

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน

โทร 1677

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

สมาคมเสริมสร้างครอบครัว

โทร 1761

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี

โทร 1192

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ

โทร 1359

คำอธิบาย: http://www.damrongdhama.moi.go.th/images/play.gif

สายด่วนเมาไม่ขับ

โทร 1717

 

 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์
แจ้งเบาะแส
ติดตามเรื่อง